משרד עורכי דין הוצאה לפועל דיני חברות פשיטת רגל חוזים עסקיים יעוץ משפטי

חשבון מוגבל - מה יעשה לקוח מוגבל?

חשבון מוגבל – מידע על זכויותיכם

חשבון בנק של אדם פרטי, או חברה, הוא בסיס לפעילותו הכלכלית והגבלת החשבון עלולה לגרום לו לנזקים רבים, הן ברמה הכלכלית והן מבחינת אמינותו בעיני ספקים, עובדים, עמיתים ולקוחות.

חשבון מוגבל אינו גזרה משמיים, החוק מסדיר תנאים לפיהם רשאי הבנק להגביל חשבונות ולא אחת, אירעו מקרים בהם נמצאו ליקויים בהתנהלות הבנק ובית המשפט הורה לשחרר חשבון מוגבל.

בכדי להבין טוב יותר את זכויותיכם מול הבנק, מומלץ לקרוא מאמר זה.

כמו כן, בכל מקרה בו הנחם חשים כי חשבונכם הוגבל לא כחוק, מומלץ לפנות אל עורכי דין הבקיאים בתחום דיני בנקאות ולקבל יעוץ משפטי מקצועי. זכרו, חשבון מוגבל עשוי להיות הפיך.

חשבון מוגבל - באילו מקרים יוגבל חשבון בנק?

החוק המסדיר את הגבלת חשבון הבנק הינו חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א 1981. על פי חוק זה, חשבון יהיה מוגבל ובעליו יהיה מוגבל אם סורבו במשך שנים עשר חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
   
מיהו לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות? מי שהתקיים בו אחת מאלה הוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות: לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל, או מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.

לקוח מוגבל חמור יוגבל על כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה. שותפיו לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח, יוגבלו רק במשיכת שיקים מהחשבון, אך הם יהיו רשאים לפתוח חשבון אחר.

משך ההגבלה במקרים של חשבון מוגבל

מיום 1.7.1992
תיקון מס' 2
ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 74 (ה"ח 2060)
החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם: הגבלה בנסיבות מחמירות

3.    (א)    הוגבל לקוח מוגבל בחשבון נוסף או הוגבל בעל חשבון שנית תוך שנתיים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל, יתן המפקח הודעה על כך לכל הבנקים, ומיום שצויים בהודעה –
(1)    יוגבלו למשך שנה כל חשבונותיו של הלקוח שאינם חשבונות משותפים, וכן חשבון משותף לו ולאחרים אם גם אחד האחרים לקוח מוגבל;
(2)    בנק לא יפתח לו חשבון תוך שנתיים.
    (ב)    המפקח יודיע על ההגבלה לבעל החשבון ולמי שרשום בבנק כמיופב כוח לענין החשבון.
    (ג)    תחילת ההגבלה תהיום ביום שצויין בהודעה, והוא יהיה חמישה עשר ימים לפחות אחרי יום שליחתה.

מיום 7.4.1992
ת"ט תשנ"ב-1992
ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 187
    (ד)    הוגבל חשבון בגלל היותו של לקוח מוגבל חמור מיופה כוח באותו חשבון, והודיע בעל החשבון על ביטול יפוי הכוח של הלקוח האמור, תבוטל להגבלת הגבלת החשבון.

מיום 1.7.1992
תיקון מס' 2
ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 75 (ה"ח 2060)
הוספת סעיף 3א

לקבלת סיוע משפטי איכותי בתחום דיני בנקאות, לחץ כאן: יעוץ משפטי

תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל היא שנה אחת. תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור ושל חשבונותיו, היא שנתיים. תחילת ההגבלה ביום שצוין בהודעה של הבנק או של המפקח, ולפחות חמישה עשר ימים מיום שההודעה נשלחה ללקוח.

מיהו לקוח מוגבל מיוחד?

מיום 1.7.1992
תיקון מס' 2
ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 75 (ה"ח 2060)
הוספת סעיף 3ב

מיום 7.4.1992
ת"ט תשנ"ב-1992
ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 187
    (ג)    תחילת ההגבלה ביום שצוין בהודעה של הבנק או של המפקח, לפי הענין, שיהיה לפחות חמישה עשר שנים ימים מיום שההודעה נשלחה ללקוח.

מי שנקלע אל חובות וראש ההוצאה לפועל הטיל עליו הגבלה לפי חוק הוצאה לפועל, יהיה לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות. גם חייב שבית משפט הכריז שהוא פושט רגל לפי פקודת פשיטת רגל, יהיה לקוח מוגבל מיוחד. כך גם אדם שבית דין רבני נתן נגדו צו הגבלה לפי חוק בתי דין רבניים, התשנ"ה - 1995, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

דינו של לקוח מוגבל מיוחד כדין לקוח מוגבל חמור (למעט מספר נושאים). תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל מיוחד ושל חשבונותיו תהיה כפי שקבע ראש הוצאה לפועל / בית המשפט / בית הדין הרבני, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים. במידה ולא נקבעה תקופה , תהא ההגבלה למשך שנה אחת.

מהן ההגבלות החלות על לקוח מוגבל?

מיום 15.11.1994
תיקון מס' 3
ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 297 (ה"ח 2251)
הוספת סעיף 3ג

מיום 25.3.1996
תיקון מס' 4
ס"ח תשנ"ו מס' 1560 מיום 8.2.1996 עמ' 69 (ה"ח 2282)

3ג.(א)    חייב שראש ההוצאה לפועל הטיל עליו הגבלה לפי סעיף 69ד(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, יהיה לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות (להלן – לקוח מוגבל מיוחד).
    (א1)    חייב שבית משפט הכריז שהוא פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.
    (א2)    אדם שבית דין רבני נתן נגדו צו הגבלה לפי סעיך 2(6) לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין)(הוראת שעה), התשנ"ה-1995, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

    (ב)    דינו של לקוח מוגבל מיוחד כדין לקוח מוגבל חמור, למעט לענין סעיף 14(ב), ולענין סעיף 3(א)(2) לא יראוהו כלקוח מוגבל.

    (ג)    תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל מיוחד ושל חשבונותיו תהיה כפי שקבע ראש ההוצאה לפועל, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים; לא קבע ראש ההוצאה לפועל את תקופת ההגבלה, היא תהיה לתקופה של שנה.

תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל מיוחד ושל חשבונותיו תהיה כפי שקבעה הרשות המוסמכת, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים; לא קבעה הרשות המוסמכת תקופה כאמור, תהיה התקופה בת שנה אחת. בסעיף קטן זה, "הרשות המוסמכת" – ראש ההוצאה לפועל, בית משפט או בית דין רבני. לקוח מוגבל לא יפתח חשבון, לא ימשוך אדם שיק על חשבון מוגבל ולקוח מוגבל חמור לא ימשוך שיק על שום חשבון.

מיום 1.7.1992
תיקון מס' 2
ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 75 (ה"ח 2060)
    (ג)    מי שהוגבל בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף 3 לקוח מוגבל חמור לא ימשון שיק על שום חשבון.

מה ניתן לעשות במקרה של חשבון מוגבל?

כאמור, חשבון יהיה מוגבל ובעליו יהיה מוגבל, אם סורבו במשך שנים עשר חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון. לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, רשאים לבקש מבית משפט השלום שיבטל הבאת שיק במניין השיקים שסורבו בהתקיים אחת מאלה:

  • הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות.
  • הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שנים אלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך ששים הימים מהיום שהבנק קיבל את הודעת העיקול.
  • ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל כך שהיתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו.

לא ניתן לבקש ביטול או להגיש ערעור בנימוק כי נפל פגם בהתראה או שלא התקבלה התראה כאשר זו נשלחה על ידי הבנק. בעניין זה, ראו את לשון החוק:

מיום 1.7.1992
פסקה 10(א)(2) מיום 1.7.1993
תיקון מס' 2
ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 75 (ה"ח 2060)
החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:
10.    מי שקיבל הודעה לפי סעיפים 2(ג) או 3(ב) והוא טוען כי הובא במנין השיקים שסורבו שיק שמחמת טעות סירב הבנק לפרעו או שלגביו היה לו יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרעו, רשאי לבקש מבית משפט שלום שיבטל את הבאת השיק במנין השיקים שסורבו.
בית המשפט רשאי, לבקשת מי שהגיש ערעור, לתת צו שימנע את תחילת ההגבלה; משניתן הצו יחולו הוראות אלה:
(1)    המבקש לא יהיה רשאי לפתוח חשבון ובנק לא יפתח לו חשבון בתקופה שהצו עומד בתקפו;
(2)    התקופה שבה הצו עמד בתקפו לא תובא בחשבון תקופות ההגבלה .

במקרים של חשבון מוגבל מומלץ ביותר להיעזר בשירותיהם של עורכי דין המתמחים בדיני בנקאות, וזאת לצורך בדיקת התנאים להגבלת חשבונך וכן לצורך בדיקת האפשרות לבטל את הגבלת החשבון.

קיראו בהרחבה על: מסגרת אשראי בבנק

לקבלת יעוץ משפטי איכותי בתחום דיני בנקאות, לחץ כאן: סיוע משפטי

לקבלת יעוץ משפטי מיידי
מאמרים אחרונים
קישורים
- משרד עו"ד
- הוצאה לפועל
- פשיטת רגל
- יעוץ משפטי
- חובות
- איחוד תיקים
- מקרקעין
לשיחת חינם לחץ כאן
כתובתנו: היצירה 24 קומה 1 ר"ג
(מתחם הבורסה)
טלפון: 03-6093833
פקס: 03-6093835


איחוד תיקים - מדריך איחוד תיקים בהוצאה לפועל
חובות - התמודדות עם חובות כספיים
דיני בנקאות - כיצד תתמודד מול בנקים
מקרקעין - רכישה ומכירה של נדל"ן
ערבות בנקאית - מזה אומר ומי צריך?
חוזה שכירות - מדריך עריכת חוזים
חוק הגנת הדייר - דע את זכויותך!
פתיחת חברה - מתי יש צורך


כל הזכויות שמורות דורה כהן ויצמן - משרד עורכי דין 2012
מפת האתר | תקנון ותנאי שימוש

הזכויות שמורות לדורה כהן ויצמן ושות'- המשרד מתמחה בין השאר בתחומים הבאים: הוצאה לפועל, פשיטת רגל, פתיחת חברות, נדל"ן, ליטיגציה,
דיני בנקאות, ניסוח והגשת כתבי תביעה, איחוד תיקים ועוד. אנו מציעים יעוץ משפטי ראשוני במשרדנו ללא כל התחייבות מצידך!

כל האמור באתר אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני של עורך דין.

המשרד מנוהל על ידי עו"ד משה דורה, עו"ד בני בנימין כהן ועו"ד ניר וייצמן.